Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Rekrutacja

Informacje o studiach i Wydziale MIM

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz z wypowiedziami naszych absolwentów .

Ciekawych jak wygląda matematyka w wydaniu uniwersyteckim, zapraszamy do obejrzenia fragmentów wykładów prof. Pawła Strzeleckego z Analizy Matematycznej (przedmiotu obowiązkowego dla pierwszego roku informatyki, matematyki ogólnej oraz specjalności MSEM):

Zbieżność całek niewłaściwych vs zbieżność szeregów

Długość krzywej i objętość oraz pole bryły obrotowej

Rekrutacja — studia licencjackie

Proces rekrutacji

Rekrutacja w 2024 roku przebiegnie w następujących etapach

 1. założenie osobistego konta rejestracyjnego i uzupełnienie wymaganych danych.
 2. 6 czerwca – 10 lipca 2024 rejestracja na wybrane kierunki studiów.
 3. 11 lipca 2024 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 4. 12 lipca 2024 ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów.
 5. 22 lipca 2024 ogłoszenie wyników.
 6. 23 - 25 lipca 2024 w przypadku otrzymania statusu "zakwalifikowany", dostarczenie wymaganych dokumentów.
 7. O ewentualnych kolejnych turach przyjmowania dokumentów kandydat zostanie powiadomiony poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

Laureaci i finaliści olimpiad

Laureaci lub finaliści wybranych olimpiad są kwalifikowani na studia w pierwszej kolejności. Szczegółowe zasady znajdują się w opisach kierunków. Szczegółowe zasady rekrutacji dla olimpijczyków znajdą Państwo także tutaj.

Szczegóły oferty dla olimpiczyków (stypendia, indywidualizacja studiów, staże, JSIM) .

Matematyka

przedmiot mnożnik waga
język polski p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 5%
matematyka p.rozsz. x 1 65%
język obcy nowożytny p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 10%
dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym (włącznie z matematyką) p.rozsz. x 1 20%

Informatyka

przedmiot mnożnik waga
język polski p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 5%
matematyka p.rozsz. x 1 15%
język obcy nowożytny p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 10%
matematyka albo informatyka p.rozsz. x 1 50%
dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym (włącznie z matematyką) p.rozsz. x 1 20%

Bioinformatyka i Biologia Systemów

przedmiot mnożnik waga
język polski p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 5%
matematyka p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 15%
język obcy nowożytny p.podst. x 0,6 albo p.rozsz. x 1 10%
matematyka albo informatyka p.rozsz. x 1 35%
jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka p.rozsz. x 1 35%

Przeniesienia

Przeniesienia i studia równoległe

Studenci, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na kierunku pokrewnym w innej uczelni mogą starać się o przeniesienie na WMIM. Kandydata można odrzucić, jeśli zestaw treści programowych poznanych przezeń w innej uczelni znacząco odbiegał od zestawu treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów poznali studenci odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM.

Więcej

Rekrutacja — studia magisterskie

Rekrutacja w 2024 roku przebiegnie w następujących etapach:

I tura (kierunki: matematyka, informatyka i Machine Learning)

 • Założenie osobistego konta rejestracyjnego i uzupełnienie wymaganych danych.
 • 6–21 czerwca 2024 rejestracja na wybrane kierunki studiów.
 • 22 czerwca 2024 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • 27 czerwca 2024, egzamin wstępny na informatykę II stopnia.
 • 28 czerwca 2024, egzamin wstępny na Machine Learning.
 • 1 lipca 2024, egzamin wstępny na matematykę II stopnia.
 • 18 lipca 2024 ogłoszenie wyników w systemie IRK.
 • 24 lipca - 26 lipca 2024 dostarczenie wymaganych dokumentów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na Wydziale MIM UW i którzy złożyli pozostałe dokumenty w czasie rekrutacji na studia I stopnia, powinni dostarczyć tylko ankietę osobową z uzupełnionym numerem dyplomu.
 • O ewentualnych kolejnych turach przyjmowania dokumentów kandydat zostanie powiadomiony poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

Na studia II stopnia mogą zarejestrować się również osoby, które nie otrzymały jeszcze dyplomu licencjata lub równoważnego. Na koncie rejestracyjnym kandydata należy zaznaczyć rodzaj dyplomu a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian. Dane te będzie można uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji należy kierować na adres rekrutacja@mimuw.edu.pl

II tura (kierunki: matematyka, informatyka i Machine Learning, (o ile limit miejsc w I turze nie zostanie wyczerpany)

 • 19 sierpnia–12 września 2024 rejestracja na wybrane kierunki studiów.
 • 13 września 2024 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • 18 września 2024, egzamin wstępny na matematykę II stopnia.
 • 19 września 2024, egzamin wstępny na informatykę II stopnia.
 • 20 września 2024, egzamin wstępny na Machine Learning.
 • 24 września 2024 ogłoszenie wyników w systemie IRK.
 • 25-26 września 2024 dostarczenie wymaganych dokumentów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na Wydziale MIM UW i którzy złożyli pozostałe dokumenty w czasie rekrutacji na studia I stopnia, powinni dostarczyć tylko ankietę osobową z uzupełnionym numerem dyplomu.
 • O ewentualnych kolejnych turach przyjmowania dokumentów kandydat zostanie powiadomiony poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

Kierunek bioinformatyka i biologia systemów

 • 19 sierpnia–12 września 2024 rejestracja na wybrane kierunki studiów.
 • 13 września 2024 ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej, oraz dostarczenia wykazów ocen przez kandydatów, którzy ukończyli studia lub odbyli część studiów na jednostce innej niż Wydział MIM UW.
 • 19 września 2024, egzamin na bioinformatykę II stopnia.
 • 24 września 2024 ogłoszenie wyników w systemie IRK.
 • 25-26 września 2024 dostarczenie wymaganych dokumentów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na Wydziale MIM UW i którzy złożyli pozostałe dokumenty w czasie rekrutacji na studia I stopnia, powinni dostarczyć tylko ankietę osobową z uzupełnionym numerem dyplomu.
 • O ewentualnych kolejnych turach przyjmowania dokumentów kandydat zostanie powiadomiony poprzez osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

Informatyka

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu lub konkursu średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata informatyki, którzy uzyskali ten tytuł w uczelni mającej ocenę A lub A+ w ewaluacji dyscypliny informatyka obowiązującej w roku, w którym odbywa się rekrutacja. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Szczegółowe informacje w IRK: Informatyka II st.

Matematyka

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu lub konkursu średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata matematyki lub licencjata Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno – Matematycznych ze specjalnością matematyka, którzy uzyskali ten tytuł w uczelni mającej ocenę A lub A+ w ewaluacji dyscypliny matematyka obowiązującej w roku, w którym odbywa się rekrutacja. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Szczegółowe informacje w IRK: Matematyka II st.

Uczenie maszynowe (Machine Learning)

Uwaga! W rekrutacji 2023/24 nie ma drugiej tury rekrutacji na kierunek Machine Learning.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny.

Forma egzaminu: egzamin pisemny w języku angielskim.

Egzamin będzie obejmował zagadnienia związane z analizą matematyczną, algebrą liniową, podstawami matematyki, matematyką dyskretną, rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką, metodami numerycznymi, algorytmami i strukturami danych, programowaniem współbieżnym oraz teorią języków i automatów.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną w procentach.

Szczegółowe informacje w IRK: Machine Learning II st.

Bioinformatyka i Biologia Systemów

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu lub konkursu średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów.

Do kwalifikacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą przystąpić kandydaci, którzy tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskali w uczelni mającej ocenę A lub A+ w ewaluacji co najmniej jednej z dyscyplin: informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne lub nauki fizyczne.

Szczegółowe informacje w IRK: Bioinformatyka II st.


Adres e-mail

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji należy kierować na adres rekrutacja@mimuw.edu.pl.