Nie jesteś zalogowany | Zaloguj się

Regulamin udostępniania zbiorów

 1. Przepisy ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, dalej określaną Biblioteką WMIM UW.
  2. Biblioteka WMIM UW pełni rolę biblioteki naukowej, która wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (BUW) i innymi bibliotekami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego tworzy wspólny System Biblioteczno-Informacyjny UW.
  3. Biblioteka WMIM UW gromadzi zbiory z zakresu: matematyki, informatyki, mechaniki i dziedzin pokrewnych. Zbiory Biblioteki WMIM UW zlokalizowane są w Czytelni, Magazynie i Gabinecie Starej Książki. Wykaz zbiorów Biblioteki WMIM UW jest zamieszczony we wspólnym katalogu bibliotek UW.
  4. Biblioteka WMIM UW udostępnia swoje zbiory nieodpłatnie: poprzez wypożyczanie na zewnątrz osobom uprawnionym, wskazanym w Regulaminie oraz na miejscu w Czytelni – wszystkim zainteresowanym.
  5. Zbiory znajdujące się w Czytelni są objęte wolnym dostępem do półek i obejmują: podręczniki, wybrane monografie i najnowsze numery prenumerowanych czasopism.
  6. Zbiory z Magazynu i z Gabinetu Starej Książki można zamówić do Czytelni.
 2. Magazyn i Gabinet Starej Książki
  1. W Magazynie znajdują się monografie i starsze roczniki czasopism.
  2. W Gabinecie Starej Książki znajdują się: książki wydane przed 1945 rokiem.
  3. Szczegółowe przepisy dotyczące zasad korzystania z Gabinetu Starej Książki są zawarte w Zarządzeniu nr 3 Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wydanych przed 1945 rokiem.
 3. Wypożyczalnia
  1. Wypożyczane są książki z Wolnego Dostępu oraz z Magazynu. Książki z Wolnego Dostępu Czytelnik wyszukuje samodzielnie, książki z Magazynu przynosi bibliotekarz.
  2. Prawo do wypożyczania książek mają wszyscy Czytelnicy oraz Biblioteki spełniające wymagania Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego (SBI UW).
  3. Studenci UW mają prawo wypożyczać książki (limit 10 egzemplarzy) do 30 dni, z możliwością trzykrotnej prolongaty.
  4. Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni UW mają prawo wypożyczać książki (limit 20 egzemplarzy) do 180 dni, pozostali pracownicy, doktoranci UW oraz osoby, które uzyskały zgodę kierownika biblioteki – na okres do 90 dni.
  5. Zamówione książki należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości e-mail, w godzinach otwarcia Biblioteki.
  6. W uzasadnionych przypadkach, Biblioteka WMIM UW ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.
  7. Czasopisma są udostępniane tylko na miejscu, w Czytelni.
  8. W razie zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest odkupić inny egzemplarz lub inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
  9. Czytelnicy odchodzący z Wydziału, bądź wyjeżdżający na dłużej za granicę, powinni zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.
 4. System Biblioteczno-Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego (SBI UW)
  1. Zasady wypożyczeń w ramach SBI UW. są uwzględnione w Regulaminie BUW.
  2. Osoby nieobjęte uprawnieniami zawartymi w Regulaminie SBI UW., wypożyczają wyłącznie za pośrednictwem bibliotek swoich instytucji lub na podstawie umów dwustronnych. Biblioteki instytucji mających swoją siedzibę w Warszawie wypożyczają tylko na kartę biblioteczną BUW, pozostałe na rewers międzybiblioteczny.
 5. Wypożyczenia międzybiblioteczne
  1. Biblioteka WMIM UW prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne swoich zbiorów bibliotekom krajowym.
  2. Dla pracowników naukowych Wydziału WMIM UW – Biblioteka pośredniczy w sprowadzaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek na terenie Polski (jeśli nie ma tych materiałów w księgozbiorze Biblioteki WMIM UW i w bibliotekach warszawskich).
  3. Do bibliotek z terenu Warszawy pracownikom i studentom Wydziału WMIM UW wydawane są rewersy międzybiblioteczne.
  4. Zamówienia międzybiblioteczne można składać osobiście w Bibliotece WMIM UW lub poprzez przesłanie na adres e-mail wypmb@mimuw.edu.pl.
  5. Sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiały biblioteczne udostępniane są tylko na miejscu, w Czytelni, na czas określony wcześniej przez bibliotekę, z której zostały one wypożyczone.
  6. Wszystkie koszty za materiały zamówione z innych bibliotek ponosi Czytelnik je zamawiający.
  7. Innym bibliotekom wypożycza się jednorazowo do 3 woluminów książek na okres 30 dni, na podstawie zamówienia międzybibliotecznego zawierającego wszystkie dane książek, dokładny adres i telefon biblioteki zamawiającej i przesłanego na adres e-mail wypmb@mimuw.edu.pl.
  8. Dopuszcza się możliwość zamawiania nieodpłatnie skanów artykułów z czasopism lub z prac zbiorowych – odsyłanych zwrotnie na mail z zamówieniem międzybibliotecznym (rewersem).
  9. Numerów czasopism oraz książek wydanych przed 1945 rokiem Biblioteka WMIM UW nie wysyła.
  10. Sprowadzaniem materiałów bibliotecznych z zagranicy zajmuje się Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
 6. Przepisy porządkowe
  1. Zbiory Biblioteki WMIM UW, jej wyposażenie są dobrem użyteczności publicznej i wymagają poszanowania.
  2. Wynoszenie czasopism i książek z Czytelni bez zgody bibliotekarza jest zabronione.
  3. Na terenie Biblioteki obowiązuje cisza.
  4. Zabrania się wnoszenia do Biblioteki posiłków i napojów (z wyjątkiem wody w szczelnie zamkniętych opakowaniach).
  5. Wszyscy Czytelnicy mogą korzystać z komputerów oraz ze skanerów zlokalizowanych w Czytelni, zgodnie z ich przeznaczeniem.
  6. Zabrania się dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach lub instalowania innych programów przyniesionych z zewnątrz lub pobranych przez Internet.
  7. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych dostępnych w Bibliotece określają warunki licencji oraz przepisy wewnętrzne Biblioteki WMIM UW i BUW.
  8. Użytkownicy mogą korzystać w Czytelni z własnych laptopów.
  9. Na terenie Biblioteki działa wydziałowa sieć wi-fi (hasło udostępnia Laboratorium Komputerowe WMIM UW).
  10. Wszystkie zakłócenia w działaniu komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki WMIM UW, należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
  11. Z kserokopiarki znajdującej się w Bibliotece WMIM UW mogą korzystać tylko pracownicy Wydziału MIM UW.
  12. Szafki są dostępne dla Czytelników w holu, przed wejściem do Biblioteki. Kluczyk do szafki jest wydawany przez pracownika biblioteki i wypożyczany na konto biblioteczne Czytelnika. Kluczyk należy zwrócić przed zamknięciem Biblioteki. Brak zwrotu kluczyka powoduje blokadę konta bibliotecznego.
  13. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki, Czytelnik jest zobowiązany, w ramach kary, wpłacić na konto wydziałowe kwotę odpowiadającą cenie zakupu zamka do szafki. Kwotę ustala Sekcja Gospodarcza Wydziału WMIM UW.
  14. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Czytelników.
 7. Przepisy końcowe
  1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami leży w kompetencji kierownika biblioteki.
  2. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje utratą prawa do korzystania z Biblioteki WMIM UW.