Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mimuw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-06 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Strona posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
 • Definicja języka/języków strony
  • Na stronach serwisu nie określono znacznika języka.
 • Nagłówki
  • Strony mogą zawierać błędne użycie znaczników nagłówków lub mogą ich nie posiadać.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje z napisami bez tekstów alternatywnych.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Serwis posiada elementy sterujące nie dostępne za pomocą klawiatury.
 • Elementy klikalne
  • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.
 • LandMarki
  • Strona nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub przycisku.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Elementy głównego menu nie spełniają minimalnych wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są obsługiwalne przy użyciu klawiatury.
 • Slajdery
  • Serwis posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada niewyróżnione odnośniki.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Odstępy w tekście
  • Serwis posiada treści nie spełniające minimalnych wymogów odstępów.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie mimuw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Barbara Poszewiecka. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: b.poszewiecka@mimuw.edu.pl, telefon 22 55-44-581. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2, Banacha 2, 02-097 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Anna Barańska

Telefon: 22 5544191

Email: abaranska@mimuw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku usytuowane jest w środkowej wieży (centralnej). Przy głównym wejściu z prawej strony wykonany jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi główne wejściowe wykonane są z drewna z przeszkleniami - otwierane ręcznie. Każde skrzydło ma 90 cm szerokości. Przy wejściu z lewej strony znajduje się przycisk dzwonka i domofon. Brak progów uniemożliwiających swobodny przejazd. W holu wejściowym wykonany jest wiatrołap z drzwiami rozsuwanymi automatycznie - minimalne światło przejścia 180 cm.

Korytarze i przejścia

Korytarze w budynku nie posiadają progów utrudniających przemieszczanie się osoby z niepełnosprawnościami. Każdy korytarz ma szerokość powyżej 90 cm. W budynku znajduje się jedna winda osobowa umiejscowiona na styku wieży centralnej i łącznika południowego, która obsługuje kondygnacje od -1 (piwnica) do 4 piętra. Kabina windy osobowej wyposażona jest w przycisk alarmowy i domofon, który umożliwia kontakt z portiernią. Wymiary kabiny to około 110x195 cm. W budynku znajduje się również podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami w holu wejściowym, który obsługuje 3 kondygnacje od -1 do 1 (parter). Drzwi na przystankach -1 i 0 wychylne przeszklone o wymiarze 1000x2000 mm, a na przystanku 1 drzwi wychylne przeszklone o wymiarze 1100x1137 mm. Wymiar podestu to 1100x1400 mm. Udźwig 400 kg. Podnośnik wyposażony jest w następujące elementy bezpieczeństwa: przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP” na podeście i w podszybiu; czujnik przeciążenia; naciskowa listwa bezpieczeństwa na poręczy podestu; naciskowa listwa bezpieczeństwa przy krawędzi podłogi podestu; rygle drzwiowe z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi; słupek bezpieczeństwa w podszybiu. Drzwi jednoskrzydłowe do mniejszych sal dydaktycznych i gabinetów mają szerokość 90 cm. Do dużych sal dydaktycznych zamontowano drzwi dwuskrzydłowe - każde skrzydło ma wymiar 90 cm. Wysokość klamek i pochwytów nie przekracza 110 cm.

Procedury

W przypadku problemu z otwarciem drzwi wejściowych, należy skorzystać z domofonu znajdującego się z lewej strony wejścia głównego, który wezwie portiera. Portier otworzy drzwi wejściowe umożliwiając dostanie się do budynku. W przypadku skorzystania z podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami, portier musi uruchomić podnośnik pilotem, co powoduje zwolnienie blokady drzwi. Po jego uruchomieniu jeżeli osoba ze szczególnymi potrzebami będzie miała problem z ręcznym otwarciem drzwi podnośnika, portier udziela pomocy trzymając drzwi i umożliwiając wjazd. Stali pracownicy, którzy regularnie korzystają z podnośnika, mogą się zgłosić do Sekcji Gospodarczej o wydanie pilota do podnośnika, co umożliwia swobodne korzystanie z tego urządzenia.

Dodatkowa pomoc

Pracownicy obsługi są na terenie budynku w godzinach 6:00-18:00. Pracownicy nocni, którzy mają dyżury w dni powszednie (oprócz weekendów), mogą również udzielić pomocy. Portiernia czynna jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

Łazienki, toalety, szatnie

Budynek posiada 4 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na poziomach: -1 - toaleta w holu wejściowym, na parterze - toaleta w wieży południowej oraz na 3 i 4 piętrze - toaleta również w wieży południowej. Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami spełniają wymagane normy, posiadają pochwyty i wyposażone są w system domofonu umożliwiający kontakt z portierem. Szatnia znajduje się na poziomie -1 w holu wejściowym.

Dodatkowe dostosowania

Przyciski w podnośniku dla osób z niepełnosprawnościami posiadają podpisy brajlowskie. Niestety obecna stara winda osobowa oraz podnośnik nie posiadają informacji głosowych. Brak podpisów brajlowskich przy salach wykładowych. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

Dojazd i miejsca parkingowe

Budynek jest zlokalizowany w centrum miasta z wieloma możliwościami dojazdu komunikacją miejską. Przed budynkiem znajduje się 6 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Wydział MIM nie ma zatrudnionej osoby, która mogłaby się komunikować w języku migowym, ani nie posiada wspomnianych urządzeń elektronicznych.

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.