You are not logged in | Log in

Sierpiński Medal

Photo of Sierpiński Medal

The Sierpiński Medal is granted to outstanding mathematicians with Polish associations.

The University of Warsaw, together with the Polish Mathematical Society, have awarded the medal since its inception in 1974. Celebration of the award includes the Wacław Sierpiński lecture, given by the laureate.

Evidence for the character of the award can be found in the list of Sierpiński Medal laureates:

 • 2024
  Jarosław Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski)
  Rozcinanie spodni, odwracanie macierzy: działania C* i ich niezmienniki (Cutting pants and matrix inversion: C* actions and their invariants)
 • 2023
  Mariusz Urbański (University of North Texas in Denton, USA)
  Operatory Ruella i miary konforemne z zastosowaniami w teorii liczb i geometrii fraktalnej (Ruelle operators and conformal measures with applications to number theory and fractal geometry)
 • 2022
  Mariusz Lemańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Multyplikatywne funkcje arytmetyczne, teoria ergodyczna i hipoteza Sarnaka (Multiplicative arithmetic functions, ergodic theory, and the Sarnak conjecture)
 • 2021
  Piotr Hajłasz (University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA)
  Analiza na przestrzeniach metrycznych (Analysis on metric spaces), 14.10.2021
 • 2020
  Feliks Przytycki (Instytut Matematyczny PAN)
  Od dynamiki do geometrii, czyli od "efektu motyla" przez stany równowagi do wymiarów fraktalnych (From dynamics to geometry, or from the butterfly effect via equilibrium states to fractal dimensions), 14.10.2021
 • 2019
  Maciej Zworski (University of California, Berkeley, USA)
  Półwiecze analizy mikrolokalnej (A half century of microlocal analysis), 30.05.2019
 • 2018
  Tomasz Łuczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Przypadek i porządek (Randomness and order), 10.05.2018
 • 2017
  Stanisław Szarek (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA)
  Kiedy Alicja i Bob spotkali Banacha (When Alice and Bob met Banach), 26.05.2017
 • 2016
  Adam Henryk Toruńczyk (Instytut Matematyczny PAN & Uniwersytet Warszawski)
  Działanie nieskończone w topologii (Infinite operations in topology), 16.06.2016
 • 2015
  Jerzy Weyman (University of Connecticut, Storrs, USA)
  Złożoność obliczeniowa, geometria i teoria reprezentacji (Computational complexity, geometry and representation theory), 11.06.2015
 • 2014
  Maciej P. Wojtkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  Rola krzywizny w dynamice (The role of curvature in dynamics), 22.05.2014
 • 2013
  Nicole Tomczak-Jaegermann (University of Alberta, Edmonton, Kanada)
  Random matrices and asymptotic geometric analysis, 16.05.2013
 • 2012
  Jerzy Kaczorowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Liczby pierwsze: dwa klasyczne zagadnienia widziane z nowej perspektywy (Prime numbers: two classic problems seen from a new perspective), 11.05.2012
 • 2011
  Krzysztof Burdzy (University of Washington, Seattle, USA)
  Nieśmiałe pary, pogoń lwa za człowiekiem i gumki aptekarskie (Shy couples, lion chasing man, and rubber bands) 14.06.2011
 • 2010
  Stanislaw Lech Woronowicz (Uniwersytet Warszawski)
  Czy grupy kwantowe to grupy? (Are quantum groups groups?), 2010
 • 2009
  Tadeusz Iwaniec (Syracuse University, New York, USA)
  An invitation to quasiconformal hyperelasticity, 2009
 • 2008
  Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
  Miary i całki stochastyczne (Measures and stochastic integrals), 2008
 • 2007
  Krystyna Kuperberg (Auburn University, Alabama, USA)
  Hipoteza Seiferta (The Seifert Conjecture), 17.05.2007
 • 2006
  Jerzy Zabczyk (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
  Całki stochastyczne, finanse, równania różniczkowe (Stochastic integrals, finances and differential equations) 8.06.2006
 • 2005
  Benoit Mandelbrot (Yale University, New Haven, Connecticut, USA)
  From fractals to chaos, 18.05.2005
 • 2004
  Józef Siciak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  Wypukłość holomorficzna (Holomorphic convexity), 13.04.2004
 • 2003
  Michał Misiurewicz (Indiana University-Purdue University Indianapolis, USA)
  Dynamika nie całkiem holomorficzna (Dynamics, not quite holomorphic), 15.05.2003
 • 2002
  Andrzej Lasota (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  Asymptotyka półgrup operatorów Markowa(Asymptotics of semigroups of Markov operators), 22.04.2002
 • 2001
  Wolfgang M. Schmidt (University of Colorado, Boulder, USA)
  Some questions in additive number theory, 31.05.2001
 • 2000
  Zbigniew Ciesielski (Instytut Matematyczny PAN, Sopot)
  Bazy w przestrzeniach funkcyjnych u progu XXI wieku (Bases in function spaces at the turn of XXIst century), 13.04.2000
 • 1999
  Andrzej Szczepan Białynicki-Birula (Uniwersytet Warszawski)
  Przestrzenie moduli i geometryczna teoria niezmienników (Moduli spaces and geometric theory of invariants), 24.03.1999
 • 1998
  Bob Oliver (Uniwersytet Paris - Nord, Francja)
  Grupy symetrii acyklicznych wielościanów dwuwymiarowych (Groups of symmetries of acyclic twodimensional polyhedra), 29.10.1998
 • 1997
  Czesław Bessaga (Uniwersytet Warszawski)
  Od zbiorów pierwszej kategorii Baire'a do własności Z Andersona (From sets of first Baire category to the Z property of Anderson), 16.04.1997
 • 1996
  Henryk Iwaniec (Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA)
  Liczby pierwsze zespolone (Complex prime numbers), 22.04.1996
 • 1995
  Jurij Michajłowicz Smirnow (Uniwersytet im. M. Łomonosowa, Moskwa, Rosja)
  Czy proste ciała geometryczne mogą być maksymalnymi uzwarceniami Stone'a-Cecha (Can simple geometric bodies be maximal Stone-Cech compactifications?), 05.1995
 • 1994
  Ryszard Engelking (Uniwersytet Warszawski)
  O przestrzeniach nieskończenie wymiarowych (On infinitely dimensional spaces), 1994
 • 1993
  Kazimierz Urbanik (Uniwersytet Wrocławski)
  Fellerowskie układy graniczne (Fellerian limit systems), 1993
 • 1992
  Paul Erdos (Instytut Matematyki Węgierskiej Akademii Nauki, Budapest; Technion, Haifa, Izrael)
  Some Problems in Set Theory and Elementary Number Theory, 10.04.1992
 • 1991
  Samuel Eilenberg (Columbia University, New York, USA)
  40 lat powojennej topologii (40 years of post-war topology), 25.03.1991
 • 1990
  Jan Mycielski (University of Colorado, Boulder, USA)
  O moich próbach kontynuacji niektórych prac Wacława Sierpińskiego (On my trials of continuation of some papers by Wacław Sierpiński), 25.05.1990
 • 1989
  Stanisław Hartman (Uniwersytet Wrocławski)
  Niektóre dawne i nowe wiadomości o tansformatach Fouriera miar (Some old and new information on the Fourier transforms of measures), 18.05.1989
 • 1988
  Jens Erik Fenstad (University of Oslo, Norwegia)
  The Discrete and the Continuous in Mathematics and in the Natural Sciences, 6.05.1988
 • 1987
  Helena Rasiowa (Uniwersytet Warszawski)
  Logika aproksymacyjna (Approximation logic) 6.03.1987
 • 1986
  Jerzy Łoś (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa)
  Grafy, modele i funkcje addytywne (Graphs, models and additive functions), 14.03.1986
 • 1985
  Jan Mikusiński (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
  O twierdzeniu Foiasa o splocie (on the Foias theorem on convolution), 19.04.1985
 • 1984
  Stanisław Łojasiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  O dwóch zagadnieniach prowadzących do zbiorów semi - analitycznych (On two problems that lead to semianalytic sets), 16.03.1984
 • 1983
  Aleksander Pełczyński (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
  Bezwarunkowa zbieżność szeregów w przestrzeniach wektorowych (Unconditional convergence of series in vector spaces), 11.03.1983
 • 1982
  Andrzej Schinzel (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
  Związki między własnościami lokalnymi i globalnymi w teorii liczb (Connections between local and global properties in number theory), 23. 04.1982
 • 1979
  Władysław Orlicz (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Metoda kategorii Baire'a w pewnych zagadnieniach analizy (The Baire category method in some problems of analysis), 27.04.1979
 • 1978
  Stanisław Ulam (University of Colorado, Boulder USA)
  Combinatorical Problems Concerning Infinite Sets. Prospects and Continuation of the Polish Spirit in Mathematical Constructs, 12.05.1978
 • 1976
  Karol Borsuk (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
  O relatywnej teorii punktów stałych (On relative theory of fixed points), 18.06.1976
 • 1975
  Antoni Zygmund (University of Chicago, Illinois, USA)
  Zagadnienie różniczkowalności funkcji (The problem of differentiation of functions), 17.06.1975
 • 1974
  Kazimierz Kuratowski (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
  O selektorach w topologii i teorii miary (On selectors in topology and measure theory), 8.03.1974