MIM FORCE 5

W związku z wymogiem otwartej rekrutacji do projektu „MIM FORCE 5” w ramach ministerialnego konkursu: „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”, uprzejmie proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres wbednorz@mimuw.edu.pl do czwartku 20 czerwca 2024 do godziny 23:59. Projekt MIM FORCE 5 zakłada sfinansowanie wyjazdu na następujące zawody matematyczne:

Projekt MIM FORCE 5 zakłada sfinansowanie członkom drużyny MIM UW przejazdu na zawody, opłaty za uczestnictwo, noclegu jeśli nie jest w opłacie, diety dojazdowej oraz diet pobytowych w zależności od stopnia zapewnienia wyżywienia przez organizatorów zawodów.

Ministerstwo wymaga:

  1. cv na wzorze ministerstwa
  2. certyfikatu B2 z języka zachodniego
  3. oświadczenia o przetwarzaniu danych

Zgłoszenie powinno przede wszystkim zawierać cv na wzorze ministerstwa, a także skan/pdf certyfikatu językowego. Oświadczenie trzeba będzie wypełnić do 26 czerwca, kiedy to MIM UW musi przesłać ofertę do ministerstwa.

Kryteriami branymi pod uwagę będą:

  1. kryteria formalne zawarte w Zaproszeniu Ministra Nauki do składania ofert (osoby nie posiadające formalnego potwierdzenia znajomości języka obcego na poziomie B2 będą zobowiązane do rozmowy z lektorem, celem potwierdzenia stosownych kompetencji językowych)
  2. osiągnięcia w indywidualnych i zespołowych konkursach matematycznych
  3. udział w zajęciach z gwiazdką, lidze zadaniowej, itp. zajęciach gdzie rozwiązuje się trudne zadania

Kwalifikacji do projektu dokona komisja powołana przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki po kierownictwem prof. Witolda Bednorza. Rekrutacja przeprowadzana jest wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria merytoryczne - jedynymi kryteriami branymi pod uwagę będą te wskazane w liście ocenianych kryteriów, a na każdym z etapów – rekrutacji, przygotowania i realizacji projektu oraz po jego zakończeniu będą stosowane wdrożone na UW mechanizmy równościowe (wydziałowy i ogólnouczelniany Plan Równości Płci) i inne wewnątrz uniwersyteckie regulacje z obszaru równościowego (www.rownowazni.uw.edu.pl/wiedza/biblioteka), w tym zasady antymobbingowe, zapobiegające molestowaniu seksualnemu, a także zasady antydyskryminacyjne uwzględniające takie przesłanki, jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, religia, światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientacja seksualna. W projekcie może uczestniczyć co najwyżej 8 studentów.

Osoby wybrane do realizacji projektu będą zobowiązane do przekazania informacji dot. statusu na rynku pracy (do 4 tygodniu od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w "Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów a lata 2021-2027".

Z poważaniem

prof. dr hab. Witold Bednorz

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Z poważaniem

prof. dr hab. Witold Bednorz

MIM FORCE 5 - wzór CV