Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Zarządzenie 2015-3-18

Zarządzenie
Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 2015-04-15

Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

Na podstawie:

 • Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministry Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2014 poz. 1383);
 • Zarządzenia nr 35 Rektora UW z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie elektronicznych wersji rozpraw doktorskich, dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW 2012 nr 7, poz. 215);
 • Zarządzenia nr 43 Rektora UW z dnia 1 października 2013 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich (Monitor UW 2013, poz. 169);
 • Uchwały Rady Wydziału nr 3-18 z dnia 13 marca 2014 r., ustalam następujący tryb przeprowadzania czynności i obiegu dokumentów w przewodach doktorskich:

§ 1
(składanie wniosków)

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej ,,kandydatem'', składa dziekanowi wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, do którego załącza:
  • poświadczoną przez Dziekanat kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego;
  • propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski;
  • propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej;
  • propozycję języka obcego;
  • spis publikacji;
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.
 2. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat może załączyć:
  1. poświadczoną przez Dziekanat kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego;
  2. wniosek do Rady Wydziału o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
  Dokumenty, o których mowa w punktach a i b mogą być też złożone w trakcie przewodu.
 3. W przypadku kandydata spoza UW wymagane jest ustalenie źródła pokrycia kosztów przewodu np. w drodze umowy o refundacji (wzór dostępny na stronie http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/akty_prawne/)

§ 2
(Otwarcie przewodu)

 1. Na wniosek dziekana Rada Wydziału
  1. podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora (ewentualnie kopromotora, promotora pomocniczego);
  2. powołuje komisję do spraw Przewodu (zwaną dalej KP) i jej przewodniczącego;
  3. ustala język obcy i powołuje komisję przeprowadzającą egzamin z tego języka, zgodnie z § 2.3 Uchwały Rady Wydziału nr 3-18 z dnia 13 marca 2014 r. (nie dotyczy to przypadku gdy doktorant przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego);
  4. ustala dyscyplinę dodatkową i powołuje komisję przeprowadzającą egzamin z tej dyscypliny, zgodnie z § 2.2 Uchwały Rady Wydziału nr 3-18 z dnia 13 marca 2014 r.;
  5. podejmuje decyzję w sprawie wyrażenia zgody na złożenie rozprawy w języku obcym, jeśli kandydat złożył odpowiedni wniosek.
 2. W przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej Rada może powołać drugiego promotora. W przewodzie doktorskim prowadzonym w ramach porozumienia o współpracy międzynarodowej można powołać kopromotora.
 3. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora.
 4. KP składa się z co najmniej siedmiu członków; ponadto do składu KP wchodzą recenzenci rozprawy doktorskiej oraz promotor lub promotorzy. Promotor pomocniczy uczestniczy w pracy KP bez prawa głosu.
 5. Do obowiązków przewodniczącego KP należy zapewnienie zgodnego z przepisami działania Komisji. W szczególności w przypadku długiej nieobecności któregoś z członków, przewodniczący stawia na posiedzeniu Rady Wydziału wniosek o odpowiednią zmianę w składzie Komisji.

§ 3
(Złożenie rozprawy)

 1. Kandydat obowiązany jest złożyć wraz z rozprawą autoreferat (obszerne streszczenie, 4-8 stron) w języku angielskim. Jeśli rozprawa jest w języku obcym, wymagany jest też autoreferat po polsku (nie dotyczy obcokrajowców.)
 2. Promotor przedstawia dziekanowi rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią.
 3. Opinia promotora jest umieszczana w APD przez promotora lub przez Dziekanat.
 4. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.
 5. Rozprawę doktorską składa się w formie elektronicznej i papierowej.

§ 4
(Format rozprawy)

 1. Rozprawa doktorska powinna być drukowana dwustronnie. Strona tytułowa rozprawy doktorskiej powinna być wykonana według wzoru stanowiącego zał. 1. Na odwrocie strony tytułowej doktorant składa podpis potwierdzający samodzielność rozprawy, a promotor potwierdza gotowość rozprawy do recenzji.

  Na kolejnych dwóch stronach rozprawy doktorskiej umieszcza się słowa kluczowe i krótkie (bibliograficzne) streszczenie w języku rozprawy oraz w językach polskim i angielskim, a także klasyfikację tematyczną pracy według AMS Mathematical Subject Classification 2000 lub ACM Computing Classification System.

 2. Rozprawa doktorska w formie zbioru publikacji powinna mieć formę jednolitego dokumentu otrzymanego przez połączenie autoreferatu i publikacji wchodzących w skład rozprawy.
 3. Doktorant przygotowuje cztery identyczne egzemplarze rozprawy doktorskiej.

  Egzemplarz przeznaczony do akt przewodu nie może zawierać zszywek ani innych trwale umieszczonych elementów metalowych.

  Trzy egzemplarze, w tym przeznaczony do akt, doktorant składa wraz z opinią promotora w Dziekanacie. Czwarty egzemplarz zachowuje promotor rozprawy.

 4. Kandydat wpisuje do APD krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku, w którym rozprawa została napisana, temat, krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (w przypadku, gdy rozprawa nie została napisana po angielsku) oraz temat, krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim (w przypadku, gdy rozprawa nie została napisana po polsku).

  Ponadto kandydat przekazuje do APD wersję elektroniczną rozprawy w formacie PDF wraz z niezbędnymi załącznikami oraz autoreferatem.

§ 5
(Powołanie recenzentów i ustalenie dyscypliny podstawowej)

 1. KP proponuje Radzie Wydziału:
  1. recenzentów rozprawy doktorskiej;
  2. dyscyplinę podstawową egzaminu doktorskiego;
  3. skład komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej, której z urzędu przewodniczy przewodniczący KP. Komisja egzaminacyjna powinna składać się przynajmniej z czterech osób, w tym promotora albo promotora i kopromotora.
 2. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w przedmiocie wyznaczenia recenzentów oraz ustala dyscyplinę podstawową egzaminu doktorskiego i powołuje komisję egzaminacyjną.

§ 6
(Recenzje)

 1. Dziekanat wysyła rozprawę doktorską do recenzentów. Recenzję przedstawia się Radzie Wydziału nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może na wniosek dziekana przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc lub odwołać recenzenta. Recenzja, która wpłynie po odwołaniu recenzenta jest nieważna.
 2. Recenzje są umieszczane w APD przez recenzentów lub przez Dziekanat.

§ 7
(Egzaminy doktorskie)

 1. Kandydat składa egzaminy doktorskie z:
  • dyscypliny podstawowej;
  • dyscypliny dodatkowej;
  • języka obcego (z wyłączeniem przypadku gdy doktorant przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego).
 2. Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez KP.
 3. Kandydat pobiera w Dziekanacie protokoły egzaminacyjne egzaminów z języka obcego i dyscypliny dodatkowej, a egzaminatorzy przekazują protokoły do Dziekanatu.
 4. Przewodniczący KP wyznacza termin egzaminu z dyscypliny podstawowej, pobiera i przekazuje do Dziekanatu protokół egzaminu z dyscypliny podstawowej.
 5. Recenzenci mogą uczestniczyć w egzaminie z dyscypliny podstawowej na prawach członka komisji egzaminacyjnej. Promotor pomocniczy uczestniczy w pracy komisji egzaminacyjnej bez prawa głosu.
 6. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż raz. Prośbę do Rady Wydziału o zgodę na powtórne złożenie egzaminu kandydat składa za pośrednictwem KP. W przypadku ponownego niezaliczenia egzaminu KP występuje do Rady Wydziału o zamknięcie przewodu bez nadania stopnia.

§ 8
(Przyjęcie rozprawy)

 1. Po zdaniu przez doktoranta wymaganych egzaminów i wpłynięciu wszystkich recenzji przewodniczący KP zwołuje posiedzenie KP. Po zapoznaniu się z recenzjami KP podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
 2. Jeżeli opinie recenzentów są rozbieżne, KP może wystąpić do Rady Wydziału o powołanie dodatkowego recenzenta.
 3. KP może zażądać poprawienia lub uzupełnienia rozprawy; decyzja KP w tej sprawie jest wiążąca. Uzupełniona lub poprawiona rozprawa doktorska jest kierowana do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Po wpłynięciu recenzji procedura biegnie jak w punkcie 1.
 4. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia rozprawy doktorskiej, doktorant jest zobowiązany wprowadzić nową wersję do APD.
 5. KP może wystąpić do RW z wnioskiem o zamknięcie przewodu bez nadania stopnia. Rada może polecić KP dalsze prowadzenie przewodu lub przejąć postępowanie.
 6. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

§ 9
(Termin obrony)

 1. Przewodniczący KP ustala z jej członkami termin publicznej obrony (zalecany termin: czwartki o godz. 14:15) i zawiadamia o nim Dziekanat, który powiadamia kandydata, Radę Wydziału, zainteresowane instytucje oraz umieszcza wiadomość w portalu wydziałowym co najmniej 10 dni przed terminem obrony. Jednocześnie Dziekanat wpisuje do ISUW datę obrony.
 2. Po wpisaniu daty obrony do ISUW doktorant niezwłocznie składa w APD oświadczenie o udzieleniu uczelni licencji na udostępnianie treści rozprawy doktorskiej w repozytorium UW. Następnie doktorant drukuje oświadczenie i podpisane składa w jednostce organizacyjnej UW.
 3. Przed obroną kandydat składa do wiadomości KP aktualny życiorys wraz z listą publikacji.

§ 10
(Obrona rozprawy doktorskiej)

 1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na publicznym posiedzeniu KP z udziałem promotora (kopromotora, promotora pomocniczego) i recenzentów. Przebieg posiedzenia jest protokołowany.
  1. część publiczna
   • przewodniczący przedstawia kandydata,
   • kandydat przedstawia główne założenia i wyniki rozprawy,
   • promotor i recenzenci przedstawiają swoje opinie,
   • w przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący zarządza odczytanie recenzji,
   • kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach,
   • kandydat odpowiada na pytania z sali przekazane na piśmie przewodniczącemu Komisji,
   • dyskusję kończy wypowiedź kandydata;
  2. część zamknięta
   • KP podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz wniosku do Rady Wydziału o nadanie stopnia lub o zamknięcie przewodu bez nadania stopnia.
  3. część publiczna
   • Komisja publicznie przedstawia treść uchwały.
 2. W ciągu 7 dni od publicznej obrony przewodniczący KP dostarcza do Dziekanatu protokół z posiedzenia Komisji z wnioskiem o nadanie stopnia lub o zamknięcie przewodu bez nadania stopnia

§ 11
(Nadanie stopnia doktora, wyróżnienie)

 1. Przewodniczący KP przedstawia na Radzie Wydziału wnioski Komisji.
 2. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania kandydatowi stopnia doktora lub zamknięcia przewodu bez nadania stopnia.
 3. W ciągu 7 dni od nadania stopnia doktora, kandydat wypełnia w OPI druk SYNABA.
 4. W trybie tajnego głosowania Rada Wydziału może na wniosek KP wyróżnić rozprawę doktorską, w trybie § 4 Uchwały Rady Wydziału nr 3-18 z dnia 13 marca 2014 r.

§ 12
(dyplom)

 1. Dziekanat generuje w ISUW numer dyplomu doktorskiego i drukuje Kartę danych do dyplomu. Doktorant potwierdza poprawność danych podpisem na Karcie. Jeśli to niemożliwe, poprawność danych może w jego imieniu potwierdzić pracownik administracyjny jednostki organizacyjnej UW.
 2. Dziekanat przekazuje:
  • dane do dyplomu doktorskiego - do Biura do spraw Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego;
  • informację o nadaniu stopnia - do Biura Spraw Pracowniczych.
 3. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora odbiera dyplom na uroczystej promocji lub z Biura do spraw Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

§ 13
(przepisy końcowe)

 1. Uchwały KP w sprawie dopuszczenia rozprawy do obrony oraz przyjęcia obrony i wniosku o nadanie stopnia doktora są podejmowane w głosowaniu tajnym. Uchwały te są ważne tylko wtedy, gdy zostały podjęte w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a za przyjęciem uchwały wypowiedziała się więcej niż połowa osób biorących udział w głosowaniu.
 2. W przypadku zamknięcia przewodu bez nadania stopnia, Dziekanat przekazuje kandydatowi odpis uchwały Rady Wydziału wraz z informacją o przysługujących mu uprawnieniach.
 3. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Dziekan Wydziału MIM UW

Powiązane: Wymagania dotyczące rozpraw doktorskich z informatyki


Potrzebne formularze można pobrać stąd.